Winners Roll of Honour

Men & Veterans (Mixed Class)

Year & Host Young Men Men Senior MenVeterans
2008, Kandahar SC 18 SC 18
2009, Kandahar SC 18 SC 18
2010, SC 18 SC 18 SAI Eagle
2011, DHO SC 18 SC 18 Eagle
2012, Eagle SAS SC 18 Eagle
2013, SAS SAS SC 18 Eagle
2014, Marden's Kandahar Marden's SAI
2015, SAI SC18 SC18 SAI
2016, SC Arlberg SAS SC Arlberg SAI
2017, AVSC Kandahar SC Arlberg Kandahar
2018, Méribel SC SAS SC Arlberg SAI
2019, Kandahar SAS SC Arlberg Kandahar
2019, Kandahar SAS SC Arlberg Kandahar
2020, Ladies SAS Marden's AVSC DHO
2022, DHO SAS SC Arlberg Kandahar Kandahar
2023, SC18 SAS SC18 SC18 SC18
2024, SAS SAS SC Arlberg SAS Kandahar

Ladies

Year & Host Young Ladies Ladies Senior Ladies
2008, Kandahar SC 18 SAI
2009, Kandahar DHO Kandahar
2010, SC18 SC 18 SAI SC18
2011, DHO DHO SC 18 DHO
2012, Eagle Eagle SC 18 Eagle
2013, SAS Eagle SC 18 SC 18
2014, Marden's Marden's Kandahar SC 18
2015, SAI SC18 Marden's SAI
2016, SC Arlberg SC18 SC18 SC18
2017, AVSC Kandahar Kandahar Kandahar
2018, Méribel SC Marden's Méribel Kandahar
2019, Kandahar Kandahar Kandahar Kandahar
2020, Ladies SAS Kandahar Kandahar
2022, DHO Kandahar SC Arlberg Ladies
2023, SC18 SAS SC18 Ladies
2023, SAS SAS SC Arlberg Ladies